Gebruik van gokmiddelen en impulsiviteit tijdens de adolescentie

By Guest

Adolescentie, schizofrenie en drugs: interacterende kwetsbaarheid1 Een hypothese l. van nimwegen, l. de haan, n. van beveren, w. van den brink, d. linszen achtergrond Vele onderzoeken rapporteren een samenhang tussen druggebruik en schizofrenie. Beide ontstaan vaak in de adolescentie of tijdens de vroege volwassenheid.

jongens als meisjes uit de leeftijdscategorie 7, 9 en 11 jaar. Er is gebruik gemaakt van de ANT, SDQ en BRIEF om de executieve functies en het probleemgedrag van de kinderen te meten. Uit analyses met behulp van ANOVA en correlaties blijkt dat naarmate kinderen ouder worden, ze beter worden in het inhiberen van prepotente prikkels. de verminderde reactie op anticipatie van beloning (toekomstige, verwachte beloning); staat in verband met grotere risico nemen biases in adolescenten en eventueel met later alcohol/drugs gebruik gedragssensitiviteit voor beloningen piekt in adolescentie (14/15 jaar) Neurogedragsreactie van adolescenten op vijandige stimuli - Er is minder 1. Groepsvergelijking op basis van de vragenlijsten. 32 2. Het werkgeheugen gemeten aan de hand van de go/nogo- en n- backtaken. 33 3. Inhibitie gemeten aan de hand van go/nogo- taken. 42 4. De relatie tussen werkgeheugen en inhibitie gemeten aan de hand van de go/nogo- taken. 45 IV. Het gebruik van stimulerende middelen voor de symptomatische behandeling van narcolepsie gaat terug tot de jaren ’30, toen artsen efedrine en amfetamine begonnen voor te schrijven. Later, dankzij klinisch onderzoek, constateerden experts aanzienlijke vooruitgang bij hyperactieve kinderen die amfetaminen hadden ingenomen, met name benzedrine. Men heeft gezien dat de afbakening van populaties met specifieke kenmerken, het gebruik van psycho-educatieve strategieën met betrekking tot risico- en beschermingsfactoren, het gebruik van gecombineerde strategieën en de interventie op verschillende niveaus van preventie, de acties zijn die het best verband houden met succes in

adolescentie. Zelfmoordpogingen na de leeftijd van negentien blijken onafhankelijk te zijn van de misbruik status, wat er op duidt dat de relatie tussen seksueel misbruik en suïcidaal gedrag het sterkst is in de kindertijd en adolescentie (Plunkett et al., 2001). Suïcidaal gedrag is vaak het

Men heeft gezien dat de afbakening van populaties met specifieke kenmerken, het gebruik van psycho-educatieve strategieën met betrekking tot risico- en beschermingsfactoren, het gebruik van gecombineerde strategieën en de interventie op verschillende niveaus van preventie, de acties zijn die het best verband houden met succes in NIEUWE NORMERING 2018 Doel van de test Met de SEV wordt aan de hand van gedragsbeoordelingen nagegaan in hoeverre kinderen kernsymptomen van sociaal- emotionele problematiek vertonen. De vier clusters van sociaal- emotionele problematiek die de SEV onderscheidt zijn: aandachtstekort met hyperactiviteit, sociale gedragsproblematiek, angstig en stemmingsgestoord gedrag en autistisch gedrag wend op het Dual Taxonomy model van Moffi tt (1993) wordt de voorspellende waarde van delinquentie en probleemgedrag tijdens de kindertijd en adolescentie voor delinquentie op latere leeftijd onder de loep genomen. Donker heeft gebruik gemaakt van gegevens uit de Zuid-Hollandstudie waarin het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Tijdens de adolescentie is de link tussen opvoedstijl en zelfwaardering vrij sterk, maar dit verschuift naar de mening van peers. Term Op welke gebieden met betrekking tot zelfwaarde kunnen Interventies uitgevoerd worden?

alcohol maakt meer kapot dan je denkt de relatie tussen alcoholgebruik en de hersenen karlijn kok 446418kk instituut voor psychologie, faculteit der sociale

Veel mensen met een bipolaire stoornis (type I of type II) doen er jaren over om de bijbehorende diagnose te krijgen, wat onvermijdelijk de articulatie van therapeutische programma's die gericht zijn op het bevorderen van hun emotionele stabiliteit en hun kwaliteit van leven, vertraagt. Dit is te wijten aan het feit dat de expressie van de Wat zijn de DSM-5 criteria voor anorexia nervosa? A. Restrictie van nodige energie-inname, wat leidt tot een significant laag lichaamsgewicht in verhouding tot leeftijd, geslacht, ontwikkeling en fysieke gezondheid (minder dan minimaal 'normaal' en bij kinderen/adolescenten minder dan 'minimaal verwacht') ontgroeien tijdens de adolescentie of volwassenheid, heeft longitudinaal onderzoek aangetoond dat ongeveer 75% symptomen blijft vertonen gedurende de adolescentie en ongeveer 50% van deze kinderen nog symptomen vertoont tijdens de volwassenheid (Weiss, 1992; Barkley, 2006). Deze bevindingen hebben ertoe geleid dat

Tijdens de kinderjaren leren we met een zeer hoge snelheid en dit proces strekt zich uit tot adolescentie, wat nog steeds een periode van potentieel leren is. De grootste hersenveranderingen doen zich voor in de periode vanaf de geboorte tot 20 jaar, de leeftijd waarop deze plasticiteit afneemt, hoewel deze niet verdwijnt.

Impulsiviteit bij alcohol- en druggebruikers is een belangrijke risicofactor voor drop-out, een gebrekkige compliance en herval; De invloed van impulsiviteit op de behandelingsuitkomst wordt echter gemodereerd door; behandelingsfase leeftijd behandelingsprogramma en/of setting Impulsiviteit kan ook behandeld worden door middel van; cognitieve